หลักสูตรการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ออกแบบและตกแต่งเวที พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๕๙
เรียนรู้ในสถานที่จริง... Turffgrass Management
เติมความรู้...ดูงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2016"

สื่อมัลติมีเดีย