นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ออกบูธ สอนน้อง "จัดสวนในภาชนะ" ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559