หลักสูตรเทคโนโลยีบํณฑิต นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน วิชาเอก เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดได้ในหน้า https://pkru.ac.th/th/registers/admission

สอบถามเพิ่มเติม อ.เบญจพร แก้วอุไทย (085 827 7050)

สื่อมัลติมีเดีย