สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์) เปิดสอนครั้งแรก ปีการศึกษา 2558