ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร
ผศ.ดร. โสภา ชูเพ็ง
25 มิถุนายน 2562
นางสาวเบญจพร  แก้วอุไทย
นายชัยภูมิ สุขสำราญ
ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนทร์