sukhum plan

 หลายคนอาจสงสัยว่าสาขาวิชาการ "การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์" คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียนอะไรบ้าง? ได้วุฒิอะไร? และจบไปทำอะไร? 

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์)

เรียนอะไรบ้าง ?: ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ในแขนงวิชาที่เลือก เช่น ด้านการจัดการพืชสวน ได้เรียนและปฏิบัติจริงในรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ได้เรียนและปฏิบัติจริง ในรายวิชาการออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบจัดสวน ฯลฯ

จบไปทำอะไร?: จากรายวิชาที่เรียนและปฏิบัติจริงทั้งด้านพืชสวนและภูมิทัศน์ บัณฑิตสามารถทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน หรือธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ตลอดจนประกอบธุรกิจ และเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว

เราเน้นการปฏิบัติ คิดได้ สร้างงานเป็น ... พัฒนาเป็นนวัตกรรม 

 

สื่อมัลติมีเดีย