สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันทักษะวิชาการ : ทักษะด้านพืช สำหรับเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะด้านพรรณไม้ สำหรับนักศึกษา ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การสำรวจพรรณไม้ป่าชายเลน" โดย ผศ.นิติญา สังขนันท์ และการแข่งขันตอบคำถามทางด้านพืชและพรรณไม้ สนุกและได้รับความรู้ แถมผู้ชนะเลิศได้เงินรางวัลด้วย

สื่อมัลติมีเดีย