rice harvesting

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียนรู้กับชุมชน งานเกี่ยวข้าวที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตร อบต.สาคู อากาศดีมากมีกลิ่นไอฝนเบาๆ   โคลนบ้าง ปลิงบ้าง แต่ก็สนุกสนานกัน ขอบคุณ ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร รุ่นพี่ ชาญณรงค์  ประทีป ณ ถลาง ที่นำทีมลงนาครั้งนี้

สื่อมัลติมีเดีย