MG 6961

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดูงานการจัดการหญ้าสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ลากูน่าภูเก็ต รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการ ดูแลรักษาหญ้าสนาม และความรู้เกี่ยวกับสนามกอล์ฟ จากรายวิชาหญ้าและการจัดการหญ้าสนาม โดย ผศ.โสภา ชูเพ็ง และอาจารย์ประเสิรฐ จริยะเลอพงษ์ 

สื่อมัลติมีเดีย