IMG 7602อาจารย์เบญจพร แก้วอุไทย นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ ดูงานเกี่ยวกับพรรณไม้และการจัดสวน ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

สื่อมัลติมีเดีย