อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฟังการบรรยายและชมผลงานของนักศึกษา จากนั้นเข้าเยี่ยมชมคณะผลิตกรรมการเกษตร ชมการขยายพันธุ์กล้วยไม้จากโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี อาจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ และเยี่ยมชมสาขาไม้ผล โดยมี ผศ. ดร.ธีรนุช เจริญกิจ หัวหน้าสาขาไม้ผลร่วมต้อนรับ และชมแปลงสาธิตการผลิตไม้ผล เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชมภาพข่าว ม.แม่โจ้)

สื่อมัลติมีเดีย