นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย นางสาวนฤมล โนนสว่าง นายณรงค์ กิจปกรณ์สันติ และนางสาวพนิดา แดงงาม ได้นำนวัตกรรมซึ่งต่อยอดจากรายวิชานวัตกรรมการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ และการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการสวนดรีมการ์เด้นท์ สร้างสรรค์ชิ้นงานชื่อ "เครื่องยิงสารฆ่าด้วง "  ส่งเข้าประกวดในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร

สื่อมัลติมีเดีย