สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านพืชสวนประดับ โดยจัดกิจกรรมย่อย เพื่อสร้างเสริมจินตนาการ กิจกรรม "ปั้นเรื่อง (ดิน) แต่งสวน" เพื่อให้นักศึกษาทราบขั้นตอนการทำและสามารถออกแบบปั้นดินเซรามิค เพื่อเป็นวัสดุตกแต่งสวนได้ โดยมีอาจารย์ฤธรรมรงค์ ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 24 และ 31 มกราคม 2561 

land1

สื่อมัลติมีเดีย