Chaiyapoom2

 

 

ชื่อ : นายชัยภูมิ สุขสำราญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

  1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน (Post Harvest Management of Horticultural Crops)
  2. การจัดการพืชสวนเพื่อการท่องเที่ยว (Horticulture Management for tourism)

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. ชัยภูมิ สุขสําราญ, พัฒนา สุขประเสริฐ และ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. (2561). การศึกษาพันธุ์ปทุมมาและวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเป็นไม้ดอกประดับแปลงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารพืชศาสตร์สงขลานคริทร์ 5(2): 32-37.
  2. ชัยภูมิ สุขสำราญ. (2558). ผลของสารกลุ่มออกซินสังเคราะห์ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกเอื้องกุหลาบ (Costus barbatus). การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5 "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล" วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 หน้า 1504-1511.

  3. ชัยภูมิ สุขสำราญ. (2558). การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตปทุมมาพันธุ์ Cherry Princess ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 หน้า 986-991.