prachamas

 

 

ชื่อ : ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์

ตำแหน่ง : ผศ. ระดับ 

การศึกษา : วท.บ.ภูมิศาสตร์, ผ.ม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผ.ด. (การวางผังภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

 1. การออกแบบทางภูมิทัศน์
 2. การสำรวจทางภูมิทัศน์
 3. การสำรวจพื้นที่เพื่องานออกแบบภูมิทัศน์
 4. ภูมิทัศน์พื้นถิ่น
 5. การวางผังบริเวณ

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. ปรัชมาศ ลัญชานนท์. 2561. การเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชียงใหม่, ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน, ครั้งที่ 3, 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561, (น. 77-88). บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 2. บรรจง สมบูรณ์ชัย, ปรัชมาศ ลัญชานนท์ และอัจฉรี เหมสันต์. 2560. การประเมินสภาพต้นยางนาในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อการฟื้นฟูต้นยางนาอย่างยั่งยืน, ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ครั้งที่ 10, 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560, (น. 340-355). มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต.
 3. อัจฉรี เหมสันต์, ปรัชมาศ ลัญชานนท์ และบรรจง สมบูรณ์ชัย. 2560. หน้าที่ใช้สอยและสุนทรียภาพของพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560, (น. 85-137). เชียงใหม่: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
 4. ปรัชมาศ ลัญชานนท์, ยุทธภูมิ เผ่าจินดา และตุลชัย บ่อทรัพย์. 2559. การสำรวจแหล่งมรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขงประเภทสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายและเมืองห้วยทราย. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ครั้งที่ 1, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, (น. 150-172). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
 5. นุชจรินทร์ ศรีวิเศษ, ปรัชมาศ ลัญชานนท์, เยาวนิตย์ ธาราฉาย และแทนวุธธา ไทยสันทัด. 2559. ลักษณะการใช้พื้นที่วัดเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ครั้งที่ 1, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, (น. 34-43). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
 6. ปรัชมาศ ลัญชานนท์. 2014. การศึกษาศักยภาพแหล่งเกษตรกรรม เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองเชียงใหม่. Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS) 10(2), 115-137.

บทความทางวิชาการ

 1. ปรัชมาศ ลัญชานนท์ และบรรจง สมบูรณ์ชัย. 2557. เกณฑ์การออกแบบพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในเมือง. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการผังเมือง ครั้งที่ 2, 18 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557, (7-1 ถึง 7-14), ณ หอประชุม 2 อาคารพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ.
 2. บรรจง สมบูรณ์ชัย และปรัชมาศ ลัญชานนท์. 2559. การจัดการดูแลรักษาและการฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ในเมือง. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ครั้งที่ 1, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, (227-247). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.

คู่มือ

 1. บรรจง สมบูรณ์ชัย, ปรัชมาศ ลัญชานนท์, อัจฉรี เหมสันต์, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, พันธ์ศักดิ์ ภักดี และศมลวรรณ วรกาญจน์. 2560. คู่มือการบริหารจัดการสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและชุมชนตามศักยภาพและบริบท โรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: หจก.ดีพริ้นท์. 
 2. บรรจง สมบูรณ์ชัย, ปรัชมาศ ลัญชานนท์, อัจฉรี เหมสันต์, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, พันธ์ศักดิ์ ภักดี และศมลวรรณ วรกาญจน์. 2560. คู่มือการบริหารจัดการสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและชุมชนตามศักยภาพและบริบท โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: หจก.ดีพริ้นท์.
 3. บรรจง สมบูรณ์ชัย, ปรัชมาศ ลัญชานนท์, อัจฉรี เหมสันต์, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, พันธ์ศักดิ์ ภักดี และศมลวรรณ วรกาญจน์. 2560. คู่มือการบริหารจัดการสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและชุมชนตามศักยภาพและบริบท โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่: หจก.ดีพริ้นท์.
 4. บรรจง สมบูรณ์ชัย, ปรัชมาศ ลัญชานนท์, อัจฉรี เหมสันต์, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, พันธ์ศักดิ์ ภักดี และศมลวรรณ วรกาญจน์. 2560. คู่มือการบริหารจัดการสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและชุมชนตามศักยภาพและบริบท โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: หจก.ดีพริ้นท์.