montira

 

 

ชื่อ : ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร

ตำแหน่ง : ผศ. ระดับ 8 ประธานสาขาวิชา

การศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, วท.ม. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

 1. การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
 2. การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
 3. หลักการขยายพันธุ์พืช
 4. เกษตรธรรมชาติ
 5. การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 6. เกษตรอินทรีย์
 7. กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. โสภา ชูเพ็ง มนทิรา ไชยตะญากูร และไกรรัตน์ ปลิดโรค. (2562). ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์แบล็คมิราเคิลในสภาพปลอดเชื้อและการอนุบาล.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 6(3): 27-33. ดาวน์โหลด
 2. มนทิรา ไชยตะญากูร. (2557). ความต้องการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมอาเซียน" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 403-413. ภูเก็ต
 3. มนทิรา ไชยตะญากูร. (2557). การเปรียบเทียบกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลูกปกติกับในระบบไฮโดรโปนิกส์. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมอาเซียน" วันที่ 17-18  ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 414-423. 

 ผลงานวิจัยที่เสร็จแล้ว

 1. การขยายพันธุ์กล้วยข้าวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2545)
 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการย้ายปลูกแอฟริกันไวโอเลต (2549)
 3. ศึกษาการปลูกผักเพื่อใช้เป็นไม้ประดับกระถาง (2550)
 4. ศึกษาการผลิตเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (2551)
 5. ผลวัสดุพรางแสงที่เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัดในระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์ (2551)