jang

 

 

ชื่อ : นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรม, ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต(ผ.ม.)สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

  1. การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
  2. การออกแบบภูมิทัศน์
  3. งานช่างเกษตร
  4. การออกแบบภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. กนกวรรณ แก้วอุไทย สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ เบญจพร แก้วอุไทย และนุศรา สาริมาตร. (2561). ขีดความสามารถในการรองรับและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณน้ำตกบางแป จังหวัดภูเก็ต. ในการประชุมวิชาการ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 11. (น. 587-598). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. ดาวน์โหลด

  2. เบญพร แก้วอุไทย อารียา พนารินทร์ และกนกวรรณ แก้วอุไทย. (2560). การศึกษาการใช้งานพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะสะพานหินเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 10 (น. 161-171). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. ดาวน์โหลด

  3. เบญจพร แก้วอุไทยและ กนกวรรณแก้วอุไทย. (2557). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 7-8 พ.ค. 2558. (น. 189-198). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.

  4. เบญจพร แก้วอุไทย. (2557) การออกแบบภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.

  5. เอกสารการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008 ผลงานความจำเป็นและแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนพักอาศัยเขตเมือง กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนบ้านครัวเหนือและชุมชนวัดสุวรรณาราม

ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
- การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี 2556
- แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี 2557